GŁÓWNA  |  O NAS  |  PRAWO JAZDY  |  LINKI  |  SZKOLENIA  |  SZKOLENIE OKRESOWE  |  CENNIK  |  KONTAKT
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria C+E
ADR
 

SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Każdy kierowca mający zamiar podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego musi ukończyć szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy lub Szkolenie Okresowe.

 

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy:

-  Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu  09.09.2009 r.

lub

-  Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1” po dniu  09.09.2008 r.

 

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która ukończyła szkolenie na kursie prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D” i zdała egzamin na prawo jazdy.

 

Do szkolenia teoretycznego w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która rozpoczęła szkolenie na kursie na prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D”.

 

Do szkolenia praktycznego może przystąpić osoba która zakończyła szkolenie praktyczne,  odpowiednio w zakresie kategorii „C” lub „D” prawa jazdy a nie odbyła jeszcze egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

 

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić również osoba nie będąca obywatelem polskim posiadająca prawo jazdy odpowiednio dla kat „C” lub „D” wydane po terminie wskazanym powyżej oraz spełniająca poniższe kryteria:

 

1.    Obywatel Unii Europejskiej który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo 

- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt 

2. Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:

- Profilu kierowcy zawodowego ( PKZ ) uzyskanego w Wydziale Komunikacji właściwym     według miejsca zamieszkania kierowcy
- Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D

- W przypadku obcokrajowców dodatkowo ważnego paszportu
- Dokonanie opłaty za kurs

 

Rozróżniamy trzy rodzaje szkoleń:

-  kwalifikacja wstępna

-  kwalifikacja wstępna przyspieszona

-  kwalifikacja wstępna uzupełniająca.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:

 - 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

-  23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 4 godziny na płycie poślizgowej (lub 2 godziny zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

 

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:

 - 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

 -  23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 2 godziny na płycie poślizgowej (lub 1 godzina zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym.

 

 

KAWLIFIKACJA WSTĘPNA - EGZAMIN PAŃSTWOWY

 

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut

 

 

REGULACJE PRAWNE:

 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.)
 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zm)